Tác gỉa : Lương Công Thành

Tin tức

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧, 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡

Lương Công Thành